ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักบริหารงานกลาง ขอแจ้งกำหนดการการปิดระบบการบันทึกข้อมูล ดังนี้

ระบบฐานข้อมูลโครงการตามผลผลิต หน่วยงานภายใน จะปิดตั้งแต่วันที่ 4-9 เเละจะเปิดให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ระบบฐานข้อมูลแบบรายงานตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จะปิด
ตั้งแต่วันที่ 5-9 เเละจะเปิดให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

 เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการรายงานผลของเเต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การวิเคราะห์ รายงานผล ประมวลผล ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผล ต่อไป 

**หมายเหตุ** หากมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลด้านต่างได้ ดังนี้
- ข้อมูลโครงการตามผลผลิตโปรดติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เบอร์ติดต่อภายใน 4632)
- ข้อมูลแบบรายงานตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโปรดติดต่อ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน (เบอร์ติดต่อภายใน 7024)
- ปํญหาเรื่องการใช้งานระบบ สอบถาม Username&Password โปรดติดต่อ ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักบริหารงานกลาง (เบอร์ติดต่อภายใน 4708)