ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักบริหารงานกลาง จะทำการปิดระบบการบันทึกข้อมูลภายในตั้งแต่วันที่

 4-9 เเละจะเปิดให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 10 ของทุกเดือน  เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

 ครบถ้วนของการรายงานผลของเเต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้การวิเคราะห์ รายงานผล ประมวลผล ข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผล ต่อไป 

**หมายเหตุ** หากมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูล โปรดติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

      ปํญหาเรื่องการใช้งานระบบ หรือสอบถาม Username&Password โปรดติดต่อ ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.