ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช.  สำนักบริหารงานกลาง ขอแจ้งกำหนดการปิดระบบการบันทึกข้อมูล ดังนี้

ระบบฐานข้อมูลโครงการตามผลผลิต หน่วยงานภายใน จะปิดตั้งแต่วันที่ 4-9 เเละจะเปิดให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 10 ของทุกเดือน 
ระบบฐานข้อมูลแบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน จะปิด
ตั้งแต่วันที่ 6-9 เเละจะเปิดให้บันทึกข้อมูลอีกครั้งในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

ทั้งนี้ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการรายงานผลของเเต่ละหน่วยงาน เพื่อให้การวิเคราะห์ รายงานผล ประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เเละประสิทธิผล  

**หมายเหตุ** หากมีข้อสงสัยในการบันทึกข้อมูล สามารถติดต่อสอบถามกับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลด้านต่างๆ ได้ ดังนี้

- ข้อมูลโครงการตามผลผลิตโปรดติดต่อ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (เบอร์ติดต่อภายใน 4632)
- ข้อมูลแบบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินโปรดติดต่อ 
   สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน (เบอร์ติดต่อภายใน 7024)
- ปํญหาเรื่องการใช้งานระบบ สอบถาม Username&Password โปรดติดต่อ ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. 
   สำนักบริหารงานกลาง (เบอร์ติดต่อภายใน 4708)